Dane osobowe – klauzula informacyjna

Przesyłając e-mail’a na adres: rekrutacje@mesko-rol.com.pl oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mesko – Rol Sp. z o.o. ul. Mościckiego 51; 26-111 Skarżysko – Kamienna, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru
w Mesko – Rol Sp. z o.o.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych jest MESKO-ROL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysko-Kamienna  (26-111) przy ul. Mościckiego nr 51  NIP: 6631649569, REGON 291133126, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042613.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rekrutacja@mesko-rol.com.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celach:

 1. Podjęcia czynności niezbędnych w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę,
 2. wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy lub zawartej umowy cywilnoprawnej przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, postępowania egzekucyjnego, z zakresu BHP, rozliczanie wszelkich należności, zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów czy archiwizowania akt osobowych,
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) oraz z regulaminu ZFŚS,
 4. realizacji zadań wynikających z ustawy o Obronie Ojczyzny oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę, stosowanym monitoringiem wizyjnym,
 6. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy, w tym przetwarzania danych do oceny zdolności pracownika do pracy.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. bankom – celem wypłaty wynagrodzeń,
 2. organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 3. podmiotom świadczącym benefity dla pracowników i współpracowników,
 4. podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
 5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
 6. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 7. podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, podatków lub usług doradczych.

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy tj. co do zasady przez okres 3 lat, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego tj. co do zasady przez okres 3 lat;
 2. do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji tj. akta kadrowe archiwizowane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracownika pracy bądź okres do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;
 3. dane osobowe zawarte w dokumentacji na podstawie, której przyznano świadczenia z ZFŚS oraz w pozostałej dokumentacji np., we wnioskach pracowników o świadczenia będą przechowywane przez okres 5 lat. Z tym, że dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek oraz terminu ich opłacenia będą przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 4. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą jednak nie dłużej niż 3 lata.

Przysługuje Pani / Panu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO): prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pani, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.