Ogłoszenie

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Rada Nadzorcza MESKO – ROL sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie:

Sprawozdania finansowego MESKO – ROL sp. z o.o. za rok 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego MESKO – ROL sp. z o.o. za 2017 r. NIE OTWIERAĆ” w terminie do 25.10.2017 r. w sekretariacie MESKO – ROL
sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej ul. I. Mościckiego 51, 26-111 Skarżysko - Kamienna. Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Nadzorczą.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta

Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności:

a) zbadania sprawozdania finansowego za 2017 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii oraz raportu
z badania tego sprawozdania;

b) obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki (o ile będzie konieczne), zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok 2017 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;

c) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na jej zaproszenie;

d) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
(w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki;

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, tj.:

a) o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,

c) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów wskazanych przez oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta);

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, poz. 649, póżn. zm.);

3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.

4. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

6. Informacje o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego;

Oczekiwany termin przeprowadzania badania:

  • wraz z przekazaniem opinii i raportu do 10 lutego 2018 roku.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • Doświadczenie na rynku usług audytorskich, pozycja na rynku audytorskim,

  • Znajomość branży, w której działa Spółka wraz z doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych tej branży,

  • Cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz
    z raportem z badania sprawozdania finansowego, uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta,

  • Metody i terminy badania.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.