Ogłoszenie

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 r.

Rada Nadzorcza MESKO – ROL sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie:

Sprawozdania finansowego MESKO – ROL sp. z o.o. za dwa lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach
z dopiskiem:
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego MESKO – ROL sp. z o.o. za 2019 i 2020 r. NIE OTWIERAĆ” w terminie do 30-08-2019 r. w sekretariacie MESKO – ROL sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej ul. I. Mościckiego 51, 26-111 Skarżysko - Kamienna. Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Nadzorczą.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta


Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności:

a) zbadania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii oraz raportu
z badania tego sprawozdania;

b) obecności na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu Spółki (o ile będzie konieczne), zatwierdzających sprawozdanie finansowe za rok 2019 i 2020 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;


c) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na jej zaproszenie;


d) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki
(w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki;

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie, tj.:

a) o formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,


b) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,


c) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów dla biegłych rewidentów wskazanych przez oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,


d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,


e) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta);

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, poz. 649, póżn. zm.)
;


3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.


4. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;


5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;


6. Informacje o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego;Oczekiwany termin przeprowadzania badania:

  • wraz z przekazaniem opinii i raportu do 10 lutego 2020 roku.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Przy wyborze biegłego rewidenta oraz sposobie oceny ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r. będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • Doświadczenie na rynku usług audytorskich, pozycja na rynku audytorskim,

  • Znajomość branży, w której działa Spółka wraz z doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych tej branży,

  • Cena za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz
    z raportem z badania sprawozdania finansowego, uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta,

  • Metody i terminy badania.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.